Chytře na rizika  
Regulatorní okénko

Regulatorní okénko

Na této stránce najdete zajímavé články zaměřené na novinky v regulaci. Autory článků jsou zaměstnanci ARM či jiní odborníci, se kterými ARM dlouhodobě spolupracuje.

 

Nejnovější články

Udržitelné finance


Udržitelné finance  Do regulatorní části našeho newsletteru jsme se tentokrát rozhodli zařadit téma, kterému jsme se zatím nevěnovali: …

Celý článek ...

Návrh novely Vyhlášky ČNB č. 163/2014


Návrh novely Vyhlášky ČNB č. 163/2014 Dne 21. července 2020 zveřejnila Česká národní banka (ČNB) návrh novely Vyhlášky č. 163/2014 Sb.,…

Celý článek ...

 

Další články

EU zveřejnila dodatek k CRR v reakci na pandemii COVID-19

Celý článek ...

Finální EBA Guidelines ke snižování úvěrového rizika v rámci přístupu A-IRB

Celý článek ...

Informace o přijetí bankovního balíčku zaměřeného na usnadnění poskytování úvěrů domácnostem a společnostem v EU

Celý článek ...

Vývoj regulatorních pravidel a opatření zaměřených na zmírnění dopadů pandemie Covid-19 na banky a zprostředkovaně také na klienty bank

Celý článek ...

Odklad splátek úvěrů a další možnosti řešení tíživé situace klientů

Celý článek ...

EBA vydala prohlášení ke zmírnění dopadu koronaviru na EU bankovní sektor

Celý článek ...

Obezřetnostní pravidla pro investiční podniky změněna

Celý článek ...

Konzultace EBA o uveřejňování a vykazování MREL

Celý článek ...

Obecné pokyny EBA k řízení ICT rizik a bezpečnostních rizik - aktualizace

Celý článek ...

Veřejná konzultace k implementaci finálního Basel III v EU

Celý článek ...

Zpráva EBA o překážkách pro přeshraniční poskytování služeb

Celý článek ...

EBA GL on loan origination and monitoring (consultation document)

Celý článek ...

Schválené texty CRR 2 a CRD 5 zveřejněny v červnu 2019

Celý článek ...

EBA roadmap k IRB

Celý článek ...

EBA zkoumala potenciální porušení unijního práva praním špinavých peněz

Celý článek ...

ECB změnila implementační pokyny pro měnovou politiku

Celý článek ...

EBA pracuje na odpovědi k výzvě Komise, jak implementovat Basel III

Celý článek ...

EBA zkoumala potenciální porušení unijního práva praním špinavých peněz

Celý článek ...

Český zákon o dluhopisech

Celý článek ...

Úřední sdělení ČNB o příspěvcích do Fondu pojištění vkladů

Celý článek ...

Obecné pokyny EBA k LGD při ekonomickém poklesu

Celý článek ...

Jiné systémově významné instituce (O-SIIs) v EU

Celý článek ...

Revidované obecné pokyny EBA o outsourcingu

Celý článek ...

Obecné pokyny EBA k položkám s vysokým rizikem

Celý článek ...

Stresové testování

Celý článek ...

EBA navrhuje obecné pokyny pro řízení ICT a bezpečnostních rizik

Celý článek ...

Nařízení Komise v přenesené pravomoci upravující požadavek krytí likvidity

Celý článek ...

Finální návrh standardů EBA pro specifikaci ekonomického poklesu

Celý článek ...

Předběžný dopad basilejských reforem na kapitál bank v EU

Celý článek ...

Definice selhání v Bankovní unii

Celý článek ...

Finální návrh technických standard EBA k sekuritizaci

Celý článek ...

Jednoduchá a transparentní sekuritizace

Celý článek ...

Nařízení v přenesené pravomoci upřesňující metodiku hodnocení AMA pro operační riziko

Celý článek ...

Přehled postupu v oblasti opatření na snižování rizik v EU

Celý článek ...

Finalizace Baselu III – přehled v kostce

Celý článek ...

Zpráva EBA o rizicích a příležitostech ve FinTech

Celý článek ...

Limity podstatnosti pro expozice po splatnosti

Celý článek ...

Konzultace EBA k ekonomickému poklesu v IRB modelování

Celý článek ...

Návrh EU na cenné papíry zajištěné státními dluhopisy

Celý článek ...

Basilejský výbor reviduje minimální kapitálové požadavky k tržnímu riziku

Celý článek ...

Akční plán EU na trvale udržitelné finance

Celý článek ...

EBA navrhuje obecné pokyny pro zacházení s nevýkonnými expozicemi a expozicemi s úlevou

Celý článek ...

Novela CRR k minimálnímu krytí ztrát u nevýkonných expozic

Celý článek ...

Vystoupení Velké Británie a pravidla EU v oblasti bankovnictví a financí

Celý článek ...

Pokyny EBA k ekonomicky spjatým klientům

Celý článek ...

EU reviduje obezřetnostní rámec pro obchodníky s cennými papíry

Celý článek ...

Evropský parlament změnil CRR s cílem zmírnit dopad IFRS 9 na kapitál

Celý článek ...

Basilejský výbor dokončuje pokrizové reformy Basel III

Celý článek ...

Obecné pokyny EBA k PD, LGD a aktivům v selhání

Celý článek ...

Sdělení Evropské komise k dokončení Bankovní unie

Celý článek ...

Názor EBA k návrhu na nový obezřetnostní rámec pro obchodníky s cennými papíry

Celý článek ...

Názor EBA na přemísťování v souvislosti s Brexitem

Celý článek ...

Spravedlivý a efektivní daňový systém v EU pro jednotný digitální trh

Celý článek ...

Proporcionalita v bankovní regulaci: Basilej srovnává mezi zeměmi

Celý článek ...

Aktualizace v obezřetnostní regulaci (CRD IV/CRR) a jednotná kniha pravidel

Celý článek ...

Úřední sdělení ČNB k tzv. cloud computingu

Celý článek ...

Urychlení evropského legislativního procesu CRR2 k přechodným ustanovením na IFRS 9 a velké expozice

Celý článek ...

Pokyny EBA k jednotnému uveřejňováni přechodných ustanovení IFRS 9

Celý článek ...

EBA konzultuje doporučení k outsourcingu poskytování cloudových služeb

Celý článek ...

Obecné pokyny EBA k hodnocení rizika informační a komunikační technologie

Celý článek ...

Obecné pokyny EBA k ICAAP a ILAAP informacím shromažďovaným pro účely SREP

Celý článek ...

Zákony a novely zákonů v oblasti finančního trhu v Parlamentu ČR

Celý článek ...

Veřejná konzultace v EU k FinTech

Celý článek ...

Basilejský výbor opětovně potvrzuje závazek dokončit pokrizové reformy Basel III

Celý článek ...

Doporučení Basileje a názor EBA na regulatorní zacházení s účetními opravnými položkami

Celý článek ...

EBA hlásí zvýšení osob s vysokými příjmy v bankách EU

Celý článek ...

Novela českého zákona o dluhopisech

Celý článek ...

Evropské dohledové orgány konzultují využívání tzv. velkých dat

Celý článek ...

Doporučení EBA harmonizovat v EU regulatorní rámec pro kryté dluhopisy

Celý článek ...

Komise představila balíček reforem k dalšímu posílení bank v EU

Celý článek ...

Definice selhání v EU

Celý článek ...

Názor EBA na obezřetnostní regulaci obchodníků s cennými papíry

Celý článek ...

Evropské dohledové orgány k rizikům a zranitelnosti v evropském finančním systému

Celý článek ...

EBA konzultuje návrh obecných pokynů k zacházení se spjatými klienty pro velké expozice

Celý článek ...

Doporučení EBA k pákovému poměru v EU

Celý článek ...

Revize sekurizitačního rámce

Celý článek ...

EBA zveřejnila finální verzi technického standardu pro metodiku hodnocení IRB přístupu

Celý článek ...

Řízení úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB)

Celý článek ...

Globální a jiné systémově významné instituce

Celý článek ...

Nařízení o sekuritizaci

Celý článek ...

Basilejský výbor navrhl pokyny k obezřetnému zacházení s problémovými aktivy

Celý článek ...

Názor EBA na důkladné prověřování klientů – žadatelů o azyl

Celý článek ...

Každoroční hodnocení kolegií orgánů dohledu v EU

Celý článek ...

Regulatorní revize IRB přístupu

Celý článek ...

Systémové riziko v pojišťovacím sektoru EU

Celý článek ...

Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku

Celý článek ...

Pokyny EBA pro stresové testování a celoevropské stresové testy

Celý článek ...

IOSCO doporučuje ověřené postupy

Celý článek ...

Revize standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko

Celý článek ...

Zpráva EBA o finanční situaci v bankovnictví

Celý článek ...

Opce a diskrece v Jednotném mechanismu dohledu

Celý článek ...

Jaký je potenciální dopad CRR a CRD IV na bankovní financování ekonomiky?

Celý článek ...

Doporučení EBA k definici selhání

Celý článek ...

Zástavní hodnota nemovitosti a názor EBA

Celý článek ...

Doporučení Komise

Celý článek ...

Návrh zákona o centrální evidenci účtů

Celý článek ...

Reflexe úvěrování malých a středních podniků

Celý článek ...

Návrh zákona o spotřebitelském úvěru

Celý článek ...

veřejná konzultace RTS

Celý článek ...

Požadavek krytí likvidity a jeho implementace v České republice

Celý článek ...

Doporučení ke krizovému řízení institucí

Celý článek ...

Specializované úvěrování

Celý článek ...

Novela zákona

Celý článek ...

poměr LTV pro nemovitostní úvěry

Celý článek ...

Budoucnost IRB přístupu

Celý článek ...

Řešení krizí a Garanční systém finančního trhu

Celý článek ...