Chytře na rizika  
Limity podstatnosti pro expozice po splatnosti

Limity podstatnosti pro expozice po splatnosti

Opatřením ze dne 29. 6. 2018 Česká národní banka (ČNB) stanovila limity podstatnosti (materiality threshold) pro banky a spořitelní a úvěrová družstva. Obdobné opatření ze dne 9. 7. 2018 vydala ČNB pro obchodníky s cennými papíry.

Úvěrový závazek po splatnosti podle článku 178 odst. 2 písm. d) CRR se v souladu s vydaným opatřením od 31. prosince 2020 považuje za podstatný, pokud převyšuje:

  • 2 500 Kč u kategorie retailových expozic a 12 600 Kč u jiných než retailových expozic a
  • 1 % z celkové částky všech rozvahových expozic vůči dlužníkovi instituce, jejího mateřského podniku anebo jejího dceřiného podniku, kromě akciových expozic.

Tímto opatřením stanovila ČNB prahové hodnoty pro účely posouzení, zda je výše úvěrového závazku po splatnosti podstatná. Pokud je podstatný závazek více než 90 po sobě jdoucích dnů po splatnosti, má se za to, že došlo k selhání dlužníka. Samozřejmě platí, že dlužník je rovněž v selhání, pokud instituce má za to, že dlužník pravděpodobně v plném rozsahu nesplatí své úvěrové závazky vůči instituci.

O několik dnů později 3. 7. 2018 vydala Evropská centrální banka (ECB) návrh obdobného opatření o limitech podstatnosti pro úvěrové závazky po splatnosti pro instituce přímo dohlížené ECB v rámci tzv. Single supervisory mechanism. Komentáře k návrhu ECB očekává do 17. 8. 2018.

Návrh ECB stanovuje, že pro účely článku 178 odst. 2 písm. d) CRR instituce posoudí podstatnost úvěrových závazků po splatnosti vůči následujícímu limitu, který obsahuje dvě složky:

  • limit ve výši všech úvěrových závazků po splatnosti vůči instituci, mateřskému podniku instituce nebo dceřinému podniku instituce rovnající se:
    • 100 EUR pro retailové expozice,
    • 500 EUR pro jiné než retailové expozice, a
  • limitu ve výši 1 % úvěrového závazku po splatnosti ve vztahu k celkové částce všech rozvahových expozic instituce, mateřského podniku instituce nebo dceřiného podniku instituce vůči tomuto dlužníkovi, s výjimkou akciových expozic.

Návrh opatření ECB předpokládá aplikaci od 31. prosince 2020.

Níže uvedená tabulka shrnuje limity podstatnosti podle opatření ČNB a ECB.  

tabulka_limityjpg.jpg

 

 

 

 

 

27-7-2018