Chytře na rizika  
Řešení krizí a Garanční systém finančního trhu

Řešení krizí a Garanční systém finančního trhu

V současnosti se projednává návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, který má transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, tzv. BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive). Předkladatelem návrhu zákona je Ministerstvo financí. Zákon má zajistit předcházení a řešení krizí bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry (souhrnně „institucí“) a s tím související ochranu stability finančních trhů a veřejných financí. Základním principem celého rámce je, aby náklady řešení krize institucí byly neseny v prvé řadě akcionáři a věřiteli prostřednictvím odpisu jejich majetku.

Na základě tohoto návrhu má Česká národní banka vykonávat pravomoci orgánu pro řešení krize a rozhodovat o vhodném postupu při řešení situace konkrétní instituce. Zřízen má být také Fond pro řešení krize, tvořený především příspěvky jednotlivých institucí, jehož prostředky mohou být využity k řešení krize při dodržení striktně stanovených pravidel. Zakotveny budou postupy pro výjimečné použití prostředků ze státního rozpočtu.

Návrhy zákonů rovněž ukládají povinnosti dotčeným institucím, a to např. zpracování ozdravných plánů, udržování předepsaného minimálního objemu odepisovatelných závazků, či již výše zmíněné odvádění příspěvků do Fondu pro řešení krize.
 
29-4-2015
Aktualizace: únor 2016

Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, nabyl účinnosti 1. ledna 2016. Tento zákon bude doplněn sadou pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a závaznými a přímo účinnými předpisy vydanými Evropskou komisí. Česká národní banka potvrdila, že se bude pokyny EBA řídit.
Viz: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/novinky/sdeleni_k_obecnym_pokynum_v_oblasti_ozdravnych_postupu_a_krizi.html

Nově vytvořený fond pro řešení krize bude zahrnut do Garančního systému finančního trhu jako organizační a účetní jednotka a bude shromažďovat prostředky, které mají být použity, nastane-li krizová situace. Garanční systém finančního trhu byl v České republice ustaven transformací dřívějšího Fondu pojištění vkladů.
Viz: http://www.fpv.cz/cs/aktuality/fond-pojisteni-vkladu-se-meni-na-garancni-system-financniho-trhu.html  
 
Aktualizace: leden 2017

Vláda ČR v říjnu 2016 předložila návrh novely zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a dalších s tím souvisejících zákonů. Cílem novely je upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení směrnice BRRD. Současně se na základě zkušeností upravují některé záležitosti fungování Garančního systému finančního trhu.