Chytře na rizika  
Basilejský výbor navrhl pokyny k obezřetnému zacházení s problémovými aktivy

Basilejský výbor navrhl pokyny k obezřetnému zacházení s problémovými aktivy

Basilejský výbor pro bankovní dohled zjistil, že neexistují žádné konzistentní mezinárodní standardy pro kategorizaci problémových aktiv. Nejenže se postupy liší napříč jurisdikcemi, ale liší se i různé úrovně definic uvnitř jurisdikcí. Rozdíly byly identifikovány v definicích používaných pro účetnictví (koncept znehodnocení) a v regulatorním rámci (definice selhání používaná pro účely modelování). Kromě toho řada jurisdikcí zavedla lokální, resp. národní dohledovou definici pro kategorizaci aktiv, odlišnou od definice pro účely účetnictví a definice selhání pro obezřetnostní regulaci, tak aby bylo dosaženo konzistence ve výkaznictví pro účely dohledu a při zveřejňování o kvalitě aktiv. Je vhodné připomenout, že česká pravidla pro hodnocení aktiv a jejich kategorizaci jsou součástí vyhlášky č. 163/2014 Sb. (viz část čtvrtá, hlava IV, § 79 a násl.).

Aby byla podpořena harmonizace, vydal Basilejský výbor dne 14. dubna 2016 ke konzultaci návrh nových pokynů: Obezřetnostní zacházení s problémovými aktivy – definice nevýkonných aktiv a úlev. Připomínky k tomuto návrhu mají být Basilejskému výboru doručeny do pátku 15. července 2016.

Dokument zavádí definice dvou důležitých pojmů – „nevýkonné (non-performing) expozice“ a „úleva, resp. restrukturalizace“ (forbearance). Definice nevýkonných expozic doplní současné kategorie „po splatnosti“ a „v selhání“, které jsou součástí basilejského rámce. Je založena na jednotném standardu 90 dní po splatnosti nebo na kritériu nepravděpodobnosti splacení. Zajištění nehraje při kategorizaci nevýkonných expozic žádnou roli. Úleva, resp. restrukturalizace představuje ústupek protistraně z důvodů finančních obtíží, který by jinak nebyl věřitelem poskytnut. Basilejský dokument přináší seznam příkladů finančních obtíží a ústupků. Definice úlevy (restrukturalizace) pokrývá expozice, které byly před jejím poskytnutím jak ve stavu výkonných, tak nevýkonných expozic.

Definice by měly být používány v dohledovém monitorování kvality bankovních aktiv nebo při řízení úvěrového rizika banky a jako součást interního systému úvěrové kategorizace. Měly by doplňovat (a nikoliv nahrazovat) existující účetní definice a existující definice selhání používané v přístupu založeném na interním ratingu (IRB) nebo standardizovaném přístupu (STA) pro úvěrové riziko.

19-5-2016