Chytře na rizika  
Předběžný dopad basilejských reforem na kapitál bank v EU

Předběžný dopad basilejských reforem na kapitál bank v EU

Dne 4. října 2018 zveřejnil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zprávu, která měří dopady implementace reforem Basel III.

Celkově EBA shrnuje, že výsledky kapitálového monitoringu Basel III, založeného na datech k 31. prosinci 2017, ukazují, že minimální požadavek na kapitál Tier 1 by se u bank v EU zvýšil o 16,7 % k datu plné implementace. Dopad rizikově orientovaných reforem činí 21,8 %, z čehož hlavními faktory jsou výstupní práh (6,3 %) a operační riziko (5,7 %). Kapitálový požadavek na Tier 1 plynoucí z pákového poměru má limitující dopad (tj. je nejvyšší) na některé banky ve vzorku, což vysvětluje proč část zvýšení v rizikově založeném kapitálovém požadavku (-5,1 %) nelze přičítat skutečnému zvýšení celkového požadavku na Tier 1.

EBA v současné době pracuje na podrobnější zprávě o dopadu reforem.  

15-11-2018