Chytře na rizika  
Finální EBA Guidelines ke snižování úvěrového rizika v rámci přístupu A-IRB

Finální EBA Guidelines ke snižování úvěrového rizika v rámci přístupu A-IRB

Dne 6. 5. 2020 EBA zveřejnila konečné znění Guidelines (CRM in A-IRB) k technikám snižování úvěrového rizika (CRM) v rámci přístupu A-IRB. Guidelines objasňují použití ustanovení o CRM, která jsou obsažena v CRR, zejména požadavky na způsobilost různých technik v rámci majetkového a osobního zajištění úvěrového rizika.

Pokud jde o majetkové zajištění úvěrového rizika, Guidelines uvádějí mapování na požadavky na způsobilost právní jistoty a ocenění kolaterálu platné pro banky, které používají standardizovaný přístup a základní pokročilý přístup F-IRB. Guidelines také uvádějí specifické pokyny pro fyzický kolaterál jiný, než jsou nemovitosti, u něhož je posouzení právní jistoty obzvláště náročné.

V případě osobního zajištění úvěrového rizika Guidelines popisují přístupy, které mohou banky použít pro úpravu odhadu rizikových parametrů za účelem využití účinků zajištění.

Guidelines doplňují EBA Guidelines týkající se odhadu PD, odhadu LGD a zacházení s expozicemi, u nichž došlo k selhání.

Guidelines mají být použity od 1. 1. 2022.

Finální EBA Guidelines on loan origination and monitoring

Dne 29. května 2020 EBA zveřejnila finální Guidelines on loan origination and monitoring. Finální text GL navazuje na konzultační dokument, o kterém jsme Vás v našem newsletteru informovali v loňském roce (EBA GL Loans).

Guidelines specifikují požadavky na poskytování a monitoring úvěrů v průběhu jejich celého životního cyklu, a to jak z pohledu pravidel obezřetnosti, tak z pohledu ochrany spotřebitele.

Požadavky uvedené v Guidelines pokrývají následující oblasti:

 • vnitřní řídicí a kontrolní systém v oblasti poskytování úvěrů včetně souvisejícího rozhodovacího procesu,
 • posouzení úvěruschopnosti dlužníků, kteří jsou rozděleni na spotřebitele, mikropodniky a malé podniky, střední a velké podniky,
 • risk-based pricing,
 • přístupy k ocenění nemovitého a movitého zajištění v okamžiku poskytnutí úvěru a přezkum hodnoty zajištění v rámci monitoringu,
 • průběžný monitoring úvěrového rizika a expozic.

Guidelines mají být použity od 30. 6. 2021 s tím, že obsahují dvě přechodná ustanovení:

 • použití pro existující úvěry, kde si implementace vyžádá změnu smluvních podmínek, je posunuto na 30. 6. 2022,
 • na řešení případných nedostatků v datech a úprav monitorovacích systémů mají banky termín do 30. 6. 2024.

EBA Roadmap on Investment Firms

Nová direktiva a regulace pro investiční společnosti, které byly vydány v prosinci 2019, budou použitelné od poloviny roku 2021. Direktiva a regulace zmocňují EBA k vydání řady navazujících regulatorních dokumentů. EBA v roadmap zveřejněné dne 4. 6. 2020 (Roadmap) prezentuje svůj pracovní plán pro přípravu 18 regulatorních technických standardů, 3 implementačních technických standardů, 6 guidelines a 2 reportů.

Tyto dokumenty budou pokrývat následující oblasti:

 • kritéria pro stanovení, které investiční společnosti budou nadále spadat pod CRR,
 • kapitálové požadavky,
 • reporting a zveřejňování,
 • odměňování a governance,
 • supervisory convergence, supervisory review a Pilíř 2,
 • oblast životního prostředí, sociálních věcí a governance.

Společně s roadmap EBA zveřejnila první sadu dokumentů pro oblasti obezřetnostních požadavků, reportingu, zveřejňování a odměňování. Termín pro předložení vyjádření k návrhům je 4. 9. 2020.

Konzultace k návrhu technického standardu k regulatornímu zacházení se SW aktivy

Dne 9. 6. 2020 EBA zveřejnila návrh technického standardu (SW assets), který upřesňuje regulatorní zacházení se softwarem.

Návrh navazuje na regulaci CRR 2, která přináší možnost výjimky z odpočtu nehmotných aktiv od kapitálu v podobě obezřetně oceněného softwaru, jehož hodnota není negativně ovlivněna případnou krizí, insolvencí nebo likvidací banky. Zveřejněný technický standard přináší metodiku, kterou by banky měly implementovat pro účely obezřetného ocenění softwaru.

Termín pro předložení vyjádření k návrhu je 9. 7. 2020.

Konzultace k návrhu technického standardu ke kapitálovým požadavků k nemodelovatelným rizikům podle FRTB

EBA dne 4. 6. 2020 zveřejnila návrh technického standardu (Non-modellable risk factors), který je věnován kapitalizaci nemodelovatelných rizikových faktorů pro banky využívající nový přístup k interním modelům podle FRTB.

Termín pro předložení vyjádření k návrhu je 4. 9. 2020.

26-6-2020