Chytře na rizika  
Basilejský výbor dokončuje pokrizové reformy Basel III

Basilejský výbor dokončuje pokrizové reformy Basel III

V prosinci 2017 vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled nový dokument, který finalizuje Basel III reformy globálního regulatorního rámce pro banky. Basilejský výbor začal publikovat tyto reformy od r. 2009 a mnoho částí těchto reforem bylo již dokončeno. Poslední revize se snaží obnovit důvěru ve výpočet rizikově vážených aktiv (RWAs) a zlepšit srovnatelnost kapitálových poměrů bank. Zaměřuje se na:

  • zvýšení robustnosti a rizikové citlivosti standardizovaných přístupů pro úvěrové riziko, rizika úprav úvěrového ocenění (CVA) a operačního rizika;
  • omezení interních modelových přístupů prostřednictvím zavedení limitů na některé vstupní parametry používané při výpočtu kapitálových požadavků v tzv. IRB přístupu (internal ratings-based approach) pro úvěrové riziko a zrušení možnosti používat interní modely pro CVA riziko a operační riziko;
  • zavedení „polštáře“ nad rámec pákového poměru, který je určen pro omezení rizika nadměrné páky globálních systémově významných bank (G-SIBs) a
  • nahrazení existujícího výstupního prahu v Basel II robustnějším a rizikově citlivějším prahem založeným na revidovaných Basel III standardizovaných přístupech pro úvěrové riziko. Použití interních modelových přístupů je pro určité kategorie rizika povoleno (za předpokladu souhlasu orgánu dohledu). Avšak i jurisdikce, které neimplementují některé nebo všechny interní modelové přístupy, nýbrž implementují pouze standardizované přístupy, budou v souladu s basilejským rámcem.

Basilejský výbor zavádí přechodná ustanovení pro implementaci nových standardů. Datem implementace je pro většinu revidovaných změn 1. leden 2022, avšak s výjimkou výstupního prahu, kde přechodné ustanovení umožní ho zvyšovat postupně od r. 2022 do r. 2027. V konečné fázi by RWAs bank vypočtená interními modely neměla být nižší než 72,5 % RWAs, která budou stanovena standardizovanými přístupy v r. 2027 podle rámce Basel III.

25-1-2018