Chytře na rizika  
Jednoduchá a transparentní sekuritizace

Jednoduchá a transparentní sekuritizace

Koncem roku 2017 přijala Evropská unie dvě nařízení týkající se jednoduché a transparentní sekuritizace:

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2041 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.

Obě nařízení budou účinná od 1. ledna 2019.

Jak jsme již informovali v jednom z dřívějších článků, tato nařízení představují součást akčního plánu EU na unii kapitálových trhů. První nařízení se aplikuje na všechny sekuritizační produkty zahrnuje pravidla pro hloubkovou kontrolu, retenci neboli zadržení rizika a transparentnost spolu se sadou jasných kritérií pro identifikaci jednoduché, transparentní a standardizované (STS) sekuritizace. Druhé nařízení je novelou CRR, činí kapitálové zacházení se sekuritizacemi pro banky a obchodníky s cennými papíry rizikově citlivější a umožňuje řádně zachytit specifické charakteristiky STS sekuritizací. Evropská komise předpokládá, že správně strukturované sekuritizace jsou důležitým kanálem pro diverzifikaci financování uvnitř ekonomiky. Proto nová pravidla pomohou znovu obnovit bezpečný trh sekuritizací v Evropě.  

16-10-2018