Chytře na rizika  
Stresové testování

Stresové testování

Stresové testování je důležitým prvkem měření všech finančních i nefinančních rizik. Pro některá rizika, např. úrokové riziko bankovní knihy, představuje stresové testování i hlavní nástroj pro měření velikosti podstupovaného rizika a výběr nejvhodnější strategie jeho řízení.

Významu stresového testování také odpovídá množství regulatorních dokumentů, které se věnují stresovému testování a rozsah aktivit vykonávaných na jedné straně bankami a národními a nadnárodními dohledovými orgány na straně druhé.

Z pohledu regulace mezi základní dokumenty patří Stress testing principles vydané Basel Committee on Banking Supervision v říjnu 2018, které nahrazují předchozí verzi principů z roku 2009. Tento nový dokument obsahuje devět principů, u kterých je vždy uveden krátký popis podstaty a dále pak doplňující informace specificky pro banky a dohledové orgány. Pro ty, co průběžně sledují všechny nové bankovní regulace za posledních deset let, bude určitě zajímavé, že nový dokument je kratší než jeho předchozí verze.

Rok 2018 byl rokem celoevropských stresových testů. Jejich podrobné výsledky byly zveřejněny v říjnu 2018 na stránkách EBA , a to jak agregované výsledky, tak i výsledky za jednotlivé banky. Analýzu výsledků za tzv. SSM banky zveřejnila ECB na svých stránkách na začátku února 2019.

Byť v roce 2019 neproběhnou celoevropské stresové testy, které mají dvouletý cyklus, uskuteční se několik obdobných cvičení. Česká národní banka v prvním pololetí 2019 organizuje lokální stresové testy podle metodiky celoevropských stresových testů. ECB uskuteční stresové testy rizika likvidity SSM bank. Vedle toho budou banky průběžně provádět jejich vlastní interní stresové testy. Zdá se tedy téměř jisté, že i v roce 2019 nebude nouze o stresy.

21-2-2019