Chytře na rizika  
Návrh EU na cenné papíry zajištěné státními dluhopisy

Návrh EU na cenné papíry zajištěné státními dluhopisy

Dne 24. května 2018 vydala Evropská komise návrh nařízení k cenným papírům zajištěným státními dluhopisy.

Bankovní sektor v eurozóně je stále zranitelný vůči tzv. uzlu mezi bankami a státy (sovereign-bank nexus), tj. silnému propojení mezi úvěruhodností vlády a bank ve stejné jurisdikci. To je částečně způsobeno tím, že banky soustřeďují ve svých portfoliích svrchovaných dluhopisů státní dluhopisy vlastního státu (tzv. domácí předpojatost). Zhoršování úvěruhodnosti státu vede k napětí v bilancích bank daného státu, a naopak obtíže bank vytvářejí přímý tlak na státní rozpočet (peněžní výpomoci v tísni) nebo tlak nepřímý (nižší výběr daní). Kromě tohoto propojení zůstávají banky také silně závislé na ekonomickém vývoji ve své domovské zemi.

V důsledku globální finanční krize se nabídka státních dluhopisů s vysokým ratingem a denominací v euru snížila, zatímco poptávka po bezpečných aktivech se zvýšila. Tato poptávka je umocňována silnými obezřetnostními požadavky. Proto má předložený legislativní návrh za cíl umožnit rozvoj cenných papírů zajištěných státními dluhopisy (Sovereign Bond-Backed Securities, SBBS) a podporovat další integraci a diverzifikaci finančního sektoru v Evropě.

SBBS budou vytvářeny soukromým sektorem. Soukromá entita by shromáždila podkladové portfolio státních dluhopisů na trhu a následně by ho převedla do právně odděleného subjektu, speciálně ustaveného za účelem emitovat investorům sérii cenných papírů reprezentujících pohledávky za výnosy z tohoto podkladového portfolia. SBBS mají představovat diverzifikované portfolio státních dluhopisů eurozóny, které zahrne státní dluhopisy ze všech členských zemí v eurozóně podle jejich ekonomické váhy. SBBS nebudou představovat vzájemné sdílení rizik a ztrát mezi členskými zeměmi v eurozóně, nýbrž soukromí investoři budou sdílet rizika a potenciální ztráty. Různé emitované cenné papíry by nesly ztráty v určité sekvenci. Investoři si mohou zvolit, zda nakoupí cenné papíry s vyšším nebo nižším rizikem. Investování do těchto nástrojů může pomoci investorům (investičním fondům, pojišťovnám nebo bankám) diverzifikovat jejich portfolia státních dluhopisů. Přispělo by rovněž k oslabení vazby mezi bankami a jejich domovskými zeměmi.

Životaschopnost SBBS bude v konečné fázi prokázána pouze trhem. Podle současného regulatorního rámce by SBBS byly definovány jako sekuritizované produkty. Avšak vzhledem k povaze podkladových aktiv a standardizované a jednoduché povaze, SBBS ponesou rizika, která jsou srovnatelná s podkladovými státními dluhopisy. Návrh proto přizpůsobuje regulatorní rámec a SBBS budou mít uděleno stejné regulatorní zacházení jako národní státní dluhopisy zemí v eurozóně (tj. pro účely kapitálových požadavků).

Tento návrh bude nyní diskutovat Evropský parlament a Rada.  

28-6-2018