Chytře na rizika  
Globální a jiné systémově významné instituce

Globální a jiné systémově významné instituce

Selhání systémově významné instituce může spustit finanční krizi. Proto od doby globální finanční krize se mezinárodní finanční komunita zaměřila na ochranu globálního finančního systému prostřednictvím prevence selhání systémově významných institucí.

Seznam globálních systémově významných bank je stanoven a každoročně aktualizován na mezinárodní úrovni Radou pro finanční stabilitu (Financial Stability Board, FSB) a Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS). Poslední aktualizace proběhla v listopadu 2015 s použitím dat ke konci roku 2014 a metodologie hodnocení, kterou BCBS publikoval v červenci 2013. Aktualizovaný seznam zahrnuje celkem 30 bank. Seznam globálních systémově významných bank v EU identifikovaný BCBS a seznam globálních systémově významných institucí (G-SII) identifikovaný orgány členských států v EU jsou identické. V lednu 2016 EBA publikoval revidovaný finální návrh technických standardů a pokynů k další specifikaci ukazatelů globální systémové významnosti a jejich zveřejňování.

Podobně je na mezinárodní úrovni každoročně publikován a aktualizován seznam globálních systémově významných pojišťoven. Seznam aktualizovaný v listopadu 2015 zahrnuje celkem 9 pojišťoven.

Kromě toho mají být podle článku 131 Směrnice 2013/36/EU (tzv. CRD IV) identifikovány v EU ostatní systémově významné instituce (other systematically important institutions, O-SIIs). O-SIIs jsou další instituce považované za systémově významné kromě globálních systémově významných institucí (Global Systemically Important Institutions, G-SIIs).

O-SIIs byly identifikovány relevantními orgány napříč EU podle harmonizovaných kritérií stanovených EBA. O-SIIs mohou být identifikovány na individuálním, subkonsolidovaném nebo konsolidovaném základě, jak je to vhodné, a jsou systémově významné z hlediska Evropské unie nebo z hlediska členského státu. Kritéria pro identifikaci O-SII zahrnují alespoň velikost, význam pro ekonomiku EU nebo příslušného členského státu, významnost přeshraničních aktivit a propojenost instituce s finančním systémem. Seznam obsahuje také dodatečné kapitálové požadavky, které mohou relevantní orgány stanovit těm O-SIIs, které identifikovaly.

Seznam evropských O-SII byl publikován dne 25. dubna a lze ho nalézt zde.

20-6-2016

Aktualizace: únor 2017

Jiné systémově významné instituce v České republice 

Česká národní banka revidovala seznam jiných systémově významných institucí v České republice v listopadu 2016 s využitím dat k pololetí roku 2016. Revize byla provedena podle článku 131 Směrnice 2013/36/EU (CRD) a podle příslušných ustanovení českých zákonů a při dodržení obecných pokynů EBA týkajících se kritérií pro stanovení podmínek použití čl. 131 odst. 3 směrnice 2013/36/EU (CRD) ve vztahu k posuzování jiných systémově významných institucí (other systemically important institutions, O-SIIs). 

Konsolidační celky určené jako O-SII pro rok 2017 zahrnují:

  • Československou obchodní banku
  • Komerční banku
  • Českou spořitelnu
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
  • PPF FH B.V. (povinnou osobu regulovaného konsolidačního celku PPF banka)
  • Raiffeisenbank
  • Jakabovič & Tkáč (povinnou osobu regulovaného konsolidačního celku J&T banka) 

8-2-2017