Chytře na rizika  
ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře

ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře 

Otevřený jako open seminář 

Seminář ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Cílem teoretické části seminářeje seznámit účastníky s problematikou ICAAP, metodami identifikace rizik, výpočtem ekonomického kapitálu, jeho agregací a alokací, a s využitím ekonomického kapitálu pro řízení bank. Seminář se dále věnuje způsobům stanovení interních kapitálových zdrojů a jejich plánování. Samostatná část semináře se zabývá stresovým testováním. Diskutována je i oblast ILAAP a související principy řízení rizika likvidity.
V praktické části semináře si představíme řízení kapitálu a měření výkonnosti banky z procesního pohledu – od vymezení odpovědnosti až po konečný reporting.

Pro koho je určen

Seminář je určen především specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpovědní za implementaci Basel III v oblasti ICAAP, výpočet ekonomického kapitálu, interních kapitálových zdrojů a strategické plánování. Dále je určen interním auditorům.


 

Obsah semináře

  1. Ekonomický kapitál, regulace, ICAAP a Pilíř 2
  2. Klasifikace rizik v rámci Pilíře 2
  3. Modely ekonomického kapitálu pro kreditní riziko
  4. Modely ekonomického kapitálu pro ostatní rizika
  5. Riziko likvidity a ILAAP
  6. Stresové testování
  7. Použití výstupů ICAAP a ILAAP pro řízení banky
  8. Pokyny ECB k ICAAP a ILAAP
  9. Řízení kapitálu a měření výkonnosti banky - ICAAP v praxi

Aktuální termín semináře

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

RNDr. Martina Orsáková, Ph. D., vedoucí oddělení Řízení kapitálu, Česká spořitelna, a. s.

Martina Orsáková je zodpovědná za vývoj a  implementaci strategie ekonomického kapitálu.
V České spořitelně pracuje od roku 2001, kde vedla projekt Řízení operačního rizika. Věnuje
se rovněž lektorským činnostem v oblasti řízení rizika (např. Institute for International Research,
Advanced Risk Management).
Vystudovala ekonometrii a matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy.